متاسفانه پرداخت شما ناموفق بود.

در صورت کسر از حساب مبلغ تا 48 ساعت آینده به حساب شما از سوی بانک مبدا بازمیگردد.

با تشکر